Albanese

 

Udhezues per te denuarit

 

Jeta ne burg Ligjet Burgosuri i huajt Gjoba dhe shpenzimet

 

Ky udhezues sherben te lehtesoj per te burgosurit kuptimet e ligjeve dhe te rregullave qe disiplinojne regjimin e burgut ne Itali, qe ne fakt pothuajse gjithmone paraqitet me argumente shume teknike, me nje gjuhe te dhene me shume per avokatet, se per personat me nje nivel te caktuar arsimimi.

 

Objekti i ketij udhezuesi eshte qe te beje informacionet me te kuptueshme per te gjithe, duke shpjeguar me fjale te thjeshta se cilat jane te drejtat dhe detyrimet e te denuarve, por edhe duke keshilluar per menyren e sjelljes qe nga momenti I hyrjes ne burg dhe deri ne perfundimin e denimit.

 

Udhezuesi eshte ne dispozicion ne shtate gjuhe: italisht, shqip, arabisht, anglisht, serbo-kroatisht, spanjisht dhe ferngjisht.

 

Kapitulli i pare I ketij manuali ka te beje me pershkrimin e ketij udhezimi, qe fillon me kontrollin dhe terheqjen e gjerave personale e zyrtare. Ne keto momente eshte shume e nevojshme te njohesh menyren e komunikimit per t’u lidhur me jeten jashte burgut, psh.: per te lajmeruar familjen per zgjedhjen e avokatit ose per t’u lidhur me ambasaden e vendit tend per sa I perket te huajve. Trajton sugjerime dhe keshilla praktike per kujdesjen e shendetit te te denuarve, si dhe per nje organizim dhe raport me te mire.

 

Kapitulli I dyte shpjegon ligjet qe rregullojne proceset, masat alternative, rekursin (te drejten e ankimit) dhe ne fund pranimin e te drejtave ne masen e caktuar ne rregulloren e burgut.

 

Kapitulli I trete trajton mundesine per te huajt per te rinovuar lejen e qendrimit (per ate qe e ka pasur ne momentin e arrestit) dhe normat qe rregullojne ekstradimet, debimet etj.

 

Kapitulli I katert dhe i fundit parashikon pasojat ekonomike te denimit, gjobat, pagimin e shpenzimeve te proceseve gjyqesore, pagimin e demit te shkaktuar pales se demtuar.

 

 

Permbajtja

 

 

Jeta e burgut dhe rapori me operatoret

 

Oret e para si i burgosur

Normat e sjelljes

Personeli i institutit

Takimet, telefonatat dhe posta

Shpenzimet

Kerkesat

Shkollat, formimi profesional, aktivitetet kulturore dhe sportive

Qendra e sherbimit social per te rriturit (C.S.S.A)

Sherbimi per toksikopendentet (Ser.T.)

Shoqata e Klubit te Alkoolisteve ne trajtim (A.C.A.T.)

Mirembajtja e shendetit ne burg:

Rregullat e pergjithshme per nje jete sa me te mire

Rendesia e higjenes

Rregullat per pastrimin

Marredheniet me sherbimin sanitar

 

Ligjet me interes per burgun

 

Mbrojtja e paguar nga shteti (mbrojtja gratis)

Shkaqet per qendrimin ne burg

Procesi dhe format e tjera te gjykimit:

Gjykimi i shkurtuar

Tratativat, bisedimet

Paraqitja direkt para gjykatesit monokratik

Gjykimi i drejtperdrejte

Gjykimi i menjehershem

Gjykimi normal ose i zakonshem

Perfitimet e burgimit dhe menyra te tjera burgimi:

Lirim i parakohshem

Lejet

Puna jashte burgut (Art. 21 O.P.)

Liria e kufizuar

Te besohesh tek sherbimet sociale

Besueshmeria me prove ne raste te veçanta (per te droguarit dhe per alkoolistet)

Per dhenien e mases alternative per te denuarit me AIDS e pare nga mungesa e imunitetit te trupit

Burgimi i shtepise

 

Mardheniet e raporteve juridike me institucionin

 

Rishikimi i rrezikut social dhe anullimi i debimit

Rinovimi i lejes se qendrimit

Rregullat evropiane te burgut (Rekomandimi i Keshillit te Ministrave Evropiane 12.2.87)

Trasferimi jashte i personave te denuar:

Si kerkohet trasferimi

Çfar ndodh mbas trasferimentit

Ekstradimi

 

Mardheniet e raportit ekonomik me institucionin

 

Gjobat dhe forma te tjera gjobe (ndryshimi ne liri te kontrolluar ose ne pune te domosdoshme)

Shpenzimet e proçesave dhe te qendrimit ne burg

Pagimi i demit

Te regjistohesh ne Collokament (zyra e punes)

Njohja si i papune

 

 

Precedente Home Su Successiva