Serbo croato

 

Vodič za osuđena lica

 

Pravila Zakoni Stranci Novcane kazne

 

Namjera ovog vodiča je da osuđenim licima olakša razumjevanje zakona i pravila koja kojima je regulisan zatvorski režim u Italici. Ovi argumenti su gotovo uvijek izloženi stručnim načinom i jezikom koji je više prikladan za advokate a ne za osobe sa prosječnim stepenom obrazovanja.

 

Cilj ovog vodiča je davanje informacija, prostim rječima koje svi mogu razumjeti, o pravima i dužnostima osuđenih lica, davanje savjeta o prikladnom ponašanju u raznim situacijama do kojih može da dođe od ulaska pa sve do izlaska iz zatvora.

 

Vodič je na raspolaganju na sedam jezika: italijanskom, albanskom, arapskom, engleskom, srpsko – hrvatskom, španskom i francuskom.

 

Prvo poglavlje priručnika se odnosi upravo na prelaz koji počinje sa pretresom, oduzimanjem ličnih predmeta i registrovanjem u matičnoj službi. Već u ovoj fazi je potrebno poznavati način komuniciranja sa vanjskim svjetom, na primjer obavjestiti rodbinu, imenovati branioca ili kontaktirati sa konzulatom svoje zemlje ka da se radi o strancima. U drugom djelu dajemo praktične savjete za zaštitu zdravlja i ispravno ponašanje sa službenim licima i zdravstvenim službama i ustanovama.

 

U drugom djelu prelazimo na objašnjavanje zakona o krivičnom postupku, raznim oblicima krivičnog postupka, o podnošenju pritužbi i na kraju o pogodnostima i alternativnim mjerama za izdržavanje kazne.

 

Trećem dio objašnjava mogućnosti obnavljanja dozvole boravka strancima (ako su već bili u posjedu), pravila koja regulišu izručenje, izgon itd.

 

Četvrti i zadnji dio se odnosi na ekonomske poslijedice kazne: novčane kazne, sudske troškove, naknadu štete oštećenoj stranci.  

 

  Sadržaj

 

život u institutu i odnos sa službenim licima

 

Prvi trenuci zatvorskog života

Norme ponašanja

Osoblje instituta

Posjete, telefonski razgovori, pošta

Zatvorska prodavnica

Molba

Škola, profesionalno obrazovanje, kulturno-sportske aktivnosti

Centar Socijalne Službe za Odrasle

Služba za narkomane (Ser.T.)

Udruženje lečenih alkoholičara (A.C.A.T.)

Zdravstvena zaštita:

Generalna pravila za zdrav život u zatvoru

Važnost higijene

Pravila za održavanje čistoće

Odnosi sa zdravstvenom službom

 

Zakoni od najvećeg interesa

 

Pravna zaštita na državni trošak

Pravni osnovi za držanje u pritvoru

Proces i razne forme suđenja:

suđenje po skraćenom postupku

primjena kazne po sporazumu

postupak pred inokosnim sudijom

direktni postupak

trenutni postupak

redovni postupak

Pogodnosti i alternativne mjere:

nagradno smanjenje kazne 

nagradni dopusti

vanjski posao

poluotvoreni tretman

povjeravanje socialnoj sužbi

povjeravanje socialnoj sužbi u tzv. posebnim slučajevima

odobrenje alternativnih mjera osuđenim licima oboljelim od SIDE ili sa jako oslabljenim imunitetom

kućni zatvor

 

Obavljanje pravnih odnosa sa institucijama

 

Preispitivanje društvene opasnosti i opozivanje izgona

Obnova dozvole boravka

Evropska pravila o izvršenju kazni (Preporuke Komiteta Ministarta Evropskog Savjeta od 12.2.87)

Transfer osuđenih lica:

Kako tražiti premještaj

Šta se dešava nakon premještaja

Ekstradicija

 

Obavljanje ekonomskih odnosa sa institucijama

 

Novčana kazna (pretvaranje u kontrolisanu slobodu ili u društveno korisni rad)

Sudski troškovi i troškovi izdržavanja u zatvoru

Naknada štete

Upis na Zavod za zapošljavanje

Naknada za nezaposlene

 

 

Precedente Home Su Successiva