glossario carcerario in serbo - croato

 

REČNIK NEPOZNATIH REČI I IZRAZA ZA LICA KOJA NISU

UPOZNATA SA ZATVORSKOM TERMINOLOGIJOM

NAZIVI ZA LICA LIŠENA SLOBODE

                         ITALIANO                                                  SERBO - CROATO

Detenuto (o carcerato, o ristretto)

Zatvorenik, (ili lice lišeno slobode)

Fermato

Privremeno pritvoreno lice

Indagato

Lice protiv koga se vodi istražni postupak

Imputato

Optuženik ili okrivljenik

Appellante

Osudjeno lice po rešenju prvostepenog suda u žalbenom postupku predatom na razmatranje višoj instanci odnosno višestepenom tzv. Apelacionom sudu (može biti zatvoreno, a može se braniti sa slobode )

Ricorrente

Osudjeno lice po rešenju Apelacionog suda u žalbenom postupku predatom na razmatranje Vrhovnom (Kasacionom) sudu (može biti zatvoreno, a može se braniti sa slobode )

Condannato (o definitivo)

Osudjenik, osudjeno lice upućeno na izdržavanje kazne. U slučaju da je izrečena kazna niža od tri godine (ili četiri u pojedinim slučajevima) može se izdržavati izvan zatvora, inače se uglavnom izdržava u zatvoru (osim u slučaju bolesnih lica ili majki sa decom mladjom od tri godine

Internato

Lice kome je izrečena Mera lečenja po odluci suda koji je u toku procesa doneo odluku na osnovu nalaza utvrdjenih pregledom sudskog veštaka psihijatra, u trajanju od 5 do 10 godina, posle kojeg se osudjeni podvrgava pononovnom pregledu kako bi se utvrdila njegova ,,opasnost po okolinu“. U slučaju da više ne predstavlja ,,socijalnu opasnost“, biće pušteno na slobodu, u protivnom bićce upućeno na nov period koji treba da provede u internatu

Assegnato a una misura di sicurezza detentiva

Osudjeno lice koje je, po izdržanoj zatvorskoj kazni, obavezno da provede još jedan period (od dve, tri a moguće i pet godina) u nekoj od za to predvidjenoj zatvorenoj strukturi, kako bi zagarantovao svoju radnu i društvenu resocijalizaciju.


NAZIVI ZA LICA LIŠENA SLOBODE

Carcere (o Istituto Penitenziario)

Zatvor

Casa Mandamentale

Zatvor za izdržavanje prekršajnih kazni

Casa Circondariale

Istražni zatvor

Casa di Reclusione (o Casa Penale)

Kazneno Popravni Dom (ili KPD)

Carcere "Speciale" (o Supercarcere)

Specijalni zatvor (ili Superzatvor)

Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Zatvorska Psihijatrijska Bolnica

Centro Diagnostico Terapeutico (Centro Clinico)

Dijagnostičko-Terapeutski centar (Klinički centar)

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.)

Specijalizovana zatvorska ustanova za lečenje narkomana

Istituto Penale Minorile

Maloletnički zatvor

Casa di Lavoro

Ustanova za prisilni rad

Colonia Agricola

Poljoprivredno dobro za prisilni rad

Casa di Cura e Custodia

Ustanova za čuvanje i lečenje zatvorenog tipa


Beneficije i alternativne mere

"Articolo 21"

Poluotvoreni tretman

Affidamento in prova ai servizi sociali

Pojačani nadzor Centra za socijalni rad

Arresti domiciliari

Kućni pritvor

Arresti domiciliari ospedalieri

Bolnički pritvor

Detenzione domiciliare

Kućni zatvor

Liberazione anticipata

Nagradno smanjenje kazne

Liberazione condizionale

Uslovni otpust

Libertŕ controllata

Ograničenje slobode kao zamena za novčanu kaznu

Libertŕ vigilata

Pojačani policijski nadzor društveno opasnih osoba

Licenza

Dopust

Permesso di necessitŕ

Vanredni dopust

Permesso premio

Nagradni dopust


Beneficije i alternativne mere

Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

Obavezno odlaganje izvršenja kazne

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

Fakoltativno (neobavezno) odlaganje izvršenja kazne

Semilibertŕ

Poluotvoreni tretman

Sospensione condizionale della pena

Uslovni prekid kazne

Sospensione di pena in attesa dell’affidamento

Prekid kazne do odluke o izrcanju mere pojačanog nadzora Centra za socijalni rad

Amnistia

Amnestija

Indulto (o condono)

Pomilovanje po službenoj duznosti

Grazia

Pomilovanje

Legge Finocchiaro

Zakon koji omogućuje majkama i trudnicama odlaganje izvršenja kazne i širi pristup alternativnim merama (kućni zatvor, poluotvoreni tretman, itd.)

Legge Gozzini

Zakon koji je stupio na snagu 1975. i dopunjen 1986. godine, koji predviđa niz zatvorskih pogodnosti (smanjenje kazne, nagradni dopusti, vanjski posao, poluotvoreni tretman, itd.)

Legge Simeone - Saraceni

Zakon koji je stupio na snagu 1998. Odnosi se na osuđena lica koja su se branila sa slobode, na narkomane i lica narušenog zdravlja. Predviđa mogućnost ostvarivanja alternativnih mera kada su kazna ili ostatak kazne nizi od tri odnosno četri godine i ako nisu osuđena za teška krivična dela.


Zakoni i normativi zatvorskog sistema

Ordinamento Penitenziario

(Legge 354/75)

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Regolamento Penitenziario

(Decreto Presidente Repubblica 230/2000)

Pravilnik o izvršenju zakona o krivičcnim sankcijama

Codice Penale

(R,D. 1398/30)

Krivični zakon

Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 44/88)

Zakon o krivičnom postupku

Testo Unico sugli stupefacenti

(D.P.R. 309/90)

Jedinstveni tekst zakona o drogama

Testo Unico sull'Immigrazione

(D.P.R. 286/98)

Jedinstveni tekst zakona o imigraciji

Legge Smuraglia

(Legge 193/2000)

Zakon o zapošljavanju osudjenih lica.

(trebalo bi da stimuliše otvaranje proizvodnih kapaciteta unutar zatvora kao i zapošljavanje van kruga zatvora.)


Socijalna pomoć

Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)

Centar za socijalni rad za odrasle

Consigli di aiuto sociale

Savetovalište za socijalnu pomoć

Servizi Tossicodipendenze (Ser.T.)

Služba za pomoć narkomanima


Sudstvo

Pubblico Ministero (P.M.)

Javni tužilac

Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.)

Istražni sudija

Tribunale del riesame

Sudsko veće koje odlučuje o osnovanosti pritvora.

Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.)

Sudija uvodne sednice

Giudice Monocratico

Sudija za prekršaje ( Inokosni Sudija )

Tribunale Ordinario

Opštinski Sud (malo Veće)

Corte d'Assise

Porotni Sud (veliko Veće)

Corte di Cassazione

Kasacioni Sud

Giudice dell'Esecuzione

Sudija za izvršenje kazne

Giudice di Sorveglianza

Sudija za nadzor izvršenja kazne

Tribunale di Sorveglianza

Nadzorni Sud (Sud za nadzor izvršenja kazne)


Ostali zvanični izrazi koji su u upotrebi (u zatvoru)

"4 bis"

Član koji ograničava ostvarivanje pogodnosti (beneficija) u skladu sa težinom počinjenog dela.

"41 bis"

Pojačani nadzor za počinioce teških krivičnih dela.

"416 bis"

član Krivičnog Zakona kojim je predvidjena kazna za organizovani kriminal mafijaškog karaktera.

Agenti di polizia Penitenziaria

Zatvorski stražari

Alta Sicurezza (A.S.)

Odelenje pojačanog nadzora

Area penale esterna

Lica koja uživaju poluotvoreni i otvoreni tretman

Attivitŕ extramurale

Vanjske aktivnosti

Attivitŕ intramurale

Unutrašnje aktivnosti

Attivitŕ trattamentale

Tretmani

Battitura di protesta

 

Battitura sbarre

Kontrola rešetki

Casellario

Magacin

Cellulare

"Marica"( vozilo za prevoz zatvorenika

Sballamento

Premeštaj po službenoj duznosti

Scopino

Redar (higijeničar)

Sintesi

Mišljenje prevaspitne službe

Socialitŕ

Druženje

Spesino

Kantinjer

Terapia

Terapija

Terminale

Stražarska kancelarija

Tradotta

železnički vagon za prevoz zatvorenika

Traduzione

Sprovodjenje zatvorenika

Transito

Prolazna soba


SIGLE

A.S

Odelenje pojačanog nadzora (visoke bezbednosti)

C.A.T.T.

Odelenje sa ublaženim nadzorom za tretman narkomana

C.C.

Istražni zatvor

C.C.F.

ženski istražni zatvor

C.D.T.

Dijagnostičko terapeutski centar (ili klinički centar)

C.L.

Ustanova za prisilni rad

C.p.

Krivični zakon

C.p.p.

Zakon o krivičnom postupku

C.R.

Kazneno popravni dom (K.P.D.)

C.R.F.

ženski kazneno popravni dom (Z.K.P.D.)

C.S.S.A.

Centar socijalne službe za odrasle

C.T.

Terapeutska zajednica za narkomane

D.A.P.

Odelenje zatvorske administracije

E.I.V.

Nadzor visokog nivoa

G.I.P.

Istražni sudija

G.S.

Veliki nadzor

G.U.P.

Sudija za preliminarnu (uvodnu) sednicu

I.C.A.T.T.

Institut ublaženog nadzora za tretman narkomana

I.P.M.

Maloletnički kazneni institut

I.P.P.

Institut za prevenciju i kažnjavanje

M.O.F.

Služba za održavanje zgrada

N.C.P.

Novi zatvorski kompleks

O.P.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (zakon br.354/75)

O.P.G.

Zatvorska psihijatrijska bolnica

P.G.

Policija M.U.P.-a

P.M.

Javni tužilac

P.P.

Sudska policija

R.E.

Pravilnik o sprovodjenju zakona o izvršenju krivičnih sankcija (Dekret Predsednika Republike br. 230/2000

S.G.

Zatvorki sanatorijum (oporavilište)

Ser.T.

Služba za pomoć narkomanima

T.U di P.S.

Jedinestveni tekst zakona o javnoj sigurnosti

T.U.286/98

Jedinstveni tekst zakona o emigraciji

T.U.309/90

Jedinstveni tekst zakona o drogama

U.C.G.M.

Centralni ured za maloletnicko sudstvo

 

 

 

Precedente Home Su